Wednesday, August 28, 2013

วิธีการทดสบสประเภทต่างๆของก๊าซ


ขอคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บสายของเราและเพื่อการศึกข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซและประเภทของก๊าซต่างๆที่เราได้เขียนและจักทำเพื่อให้คนที่ใคร่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวก๊าซ ทางเราจะพยายามจักหาข้อมูลและวิธีใช้มาให้ทุกท่านได้ศึกษา หวังอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลทุกท่าน
ต้องได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน
- หลังการทดสอบทางบริษัทจะต้องออกใบรับรองการตรวจสอบ และขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อใช้งานได้ ระยะเวลาการทดสอบ 6 ปีแรก หลังติดตั้ง (กรณีถังใหม่) หลังจากนั้นทุก 5 ปี

การทดสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ

1. การตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้สร้างถัง
        - การตรวจสอบความแข็งของวัสดุ (Hardness Testing)
        - การตรวจสอบความหนาของวัสดุ  (Thickness Testing)

2. การตรวจสอบผิวแนวเชื่อมภายนอก/ใน ถังด้วยผง
         แม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing)
     3. การตรวจสอบหาสิ่งที่ผิดปกติภายในผิวแนวเชื่อม
        - การหลอมละลายที่ไม่ดี (Poor fusion)
        - การซึมลึกที่ไม่เพียงพอ (Shallow penetration)
    โดยวิธีใช้รังสีคลื่นแม่เหล็ก (Radiographic Testing)

4. ทดสอบด้วยแรงดันน้ำ (Hydrostatic Testing) ด้วยความ
         ดันประมาณ 4 เท่าของความดันใช้งาน (375 psi.)

การทดสอบระบบท่อก๊าซ

1. ทดสอบการรั่วซึมโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน หรือน้ำ ( Pressure Test )
2. ระบบท่อก่อนเครื่องปรับความดันทดสอบที่ความดัน 375 PSI
3. ระบบท่อหลังเครื่องปรับความดันทดสอบที่ความดัน 60 PSI
4. ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที - 1ชม. 
5. ใช้น้ำสบู่ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณ ข้อต่ออุปกรณ์ต่างๆ, หน้าแปลน
     และแนวเชื่อม

No comments:

Post a Comment